Aggregaten

Bij Handelsonderneming Henk Veenema kunt u diverse aggregaten huren. Wij zijn in het bezit van aggregaten vanaf 2 kva t/m 250 kva.

Wanneer u nu voor een grote verbouwing staat, noodstroom wilt hebben, of u organiseert een (groot) evenement, voor elke toepassing is er een passende aggregaat aanwezig. 

Service
Wanneer u aangeeft waar en wanneer u de aggregaat nodig heeft, zorgen wij dat deze, op de afgesproken plaats en tijd, klaar staat voor gebruik. Gebruikt u een aggregaat voor langere tijd? Dan zorgen wij er ook voor dat er altijd genoeg diesel in de aggregaat aanwezig is, zodat deze te allen tijde kan draaien. U heeft nergens geen omkijken naar! 
Bij Handelsonderneming Henk Veenema bent u aan het juiste adres!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de diverse mogelijkheden.

 

 

Mobiele lichtmasten voor licht en/of geluid

Wanneer u voor een klus of evenement extra licht gebruikt, kunt u ook bij ons mobiele lichtmasten huren. Wij hebben diverse lichtmasten in ons bezit, variërend van 6 - 25 meter. Uw terrein wordt hierdoor volop belicht zodat u ook, wanneer het donker wordt, nog volop kunt klussen of genieten van uw evenement! 

NIEUW: In een serie van 32, lichtmasten; uitschuifbaar tot een hoogte van 8 of 8,5 meter. Met keuze uit lampen 360 graden rondom, of ongeveer in een hoek van 200 graden.

NB: Er kunnen ook geluidboxen boven in de lichtmast geplaatst worden, zodat u geluid over uw hele (evenementen)terrein heeft.

Electrische heaters

Heeft u in uw bedrijf of wellicht op uw evenement (extra) warmte nodig? Dan bieden elektroheaters een uitkomst. Met deze heaters heeft u uw ruimte op de snelste manier weer verwarmt en zit u of uw bedrijf niet meer in de kou. 

1 elektroheater is 15 KW. Heeft u geen (genoeg) stroomcapaciteit om de kachels te laten draaien? Wij hebben diverse aggregaten die genoeg capaciteit hebben en daardoor zeer geschikt zijn voor de elektroheaters. 

Neem contact met ons op, dan overleggen we samen wat de beste mogelijkheid is om zo snel mogelijk de desbetreffende ruimte weer warm te krijgen.


 

Algemene voorwaarden van Handelsonderneming Henk Veenema Paragraaf 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. De heer Hendrik Ubel Veenema handelende onder de naam Handelsonderneming Henk Veenema (hierna verder te noemen: ‘Gebruiker’) maakt gebruik van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Gebruiker sluit en maken deel uit van elk aanbod van Gebruiker tot het sluiten van een overeenkomst.

 2. Gegevens van Gebruiker:

  1. Rechtsvorm: eenmanszaak

  2. Handelsnamen: Handelsonderneming Henk Veenema

  3. Vestigingsadres: Kortelaan 3 Surhuisterveen (9231EV)

  4. Bezoekersadres: Kortelaan 3 Surhuisterveen (9231EV)

  5. Telefoonnummer: 0628975807

  6. E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  7. Kamer van Koophandel-nummer: 01143856

  8. BTW-identificatienummer: NL001444917B28

  9. Meldpunt voor klachten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 3. De contractspartij van Gebruiker bij de in lid 1 genoemde overeenkomsten wordt hierna ‘de Contractspartij’ genoemd.

 4. Wanneer de Contractspartij een natuurlijke persoon is, die in het kader van de in lid 1 genoemde overeenkomst niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, wordt hierna mede ‘Consument’ genoemd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die Gebruiker sluit met zowel een Contractspartij die wel een Consument is, als met een Contractspartij die geen Consument is.

 5. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een bepaling in de tussen partijen gesloten overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, dan heeft dat geen invloed op de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Partijen treden in dat geval in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen..

 6. Indien de inhoud van een bepaling in deze algemene voorwaarden onverenigbaar is met de inhoud van een bepaling in de tussen partijen gesloten schriftelijke overeenkomst, gaat de bepaling in de schriftelijke overeenkomst voor, tenzij de Gebruiker ten tijde van het sluiten van de schriftelijke overeenkomst niet heeft beoogd van de inhoud van de bepaling in de algemene voorwaarden af te wijken. Indien de schriftelijke overeenkomst niet door de Gebruiker is opgesteld en er door partijen niet specifiek is onderhandeld over de inhoud van de afwijkende bepaling in de schriftelijke overeenkomst, geldt dat de Gebruiker niet heeft beoogd van de inhoud van de bepaling in deze algemene voorwaarden af te wijken.

 7. Door het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden, wijst de Contractspartij toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden af.

 8. Gebruiker is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Gebruiker de Contractspartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een periode van een maand gelegen zijn. Indien de Contractspartij een Consument is en de

wijziging tot gevolg heeft dat aan de Contractspartij een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de Contractspartij de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 1. Ter afwering van aansprakelijkheid jegens de Contractspartij kunnen (voormalige) ondergeschikten en/of niet-ondergeschikte hulppersoneel van de Gebruiker eveneens een beroep doen op deze algemene bepalingen. Voor zover vereist schept dit artikellid daartoe overeenkomstig artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek (BW) het recht ten behoeve van ondergeschikten en/of niet-ondergeschikte hulppersoneel van de Gebruiker.

 2. Indien deze algemene voorwaarden in andere talen dan de Nederlandse taal zijn opgesteld, is de tekst in de Nederlandse taal bindend.

Paragraaf 2 Verkoop van goederen

Artikel 1 Toepasselijkheid

De bepalingen in deze paragraaf zijn uitsluitend van toepassing op de tussen partijen gesloten overeenkomst voor zover de Gebruiker aan de Contractspartij een prestatie dient te leveren bestaande uit verkoop van goederen. Indien een bepaling in deze paragraaf onverenigbaar is met een bepaling in een andere paragraaf, dient de bepaling in deze paragraaf met uitsluiting van de onverenigbare bepaling in een andere paragraaf toegepast te worden.

Artikel 2 Levering

 1. Het geleverde goed is voor risico van de Contractspartij vanaf het moment van levering. Indien er sprake is van consumentenkoop als bedoeld in artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is het geleverde goed voor risico van de Consument na ontvangst van het goed door de Consument.

 2. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen af het magazijn of de bedrijfsruimte van Gebruiker.

 3. De levering heeft bij verzending van goederen plaatsgevonden op het tijdstip van het moment dat de verkochte goederen voor transport gereed staan, tenzij er sprake is van consumentenkoop als bedoeld in artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Transporteur niet door de Consument is aangewezen.

 4. De wijze van transport, van verzending en van verpakking worden bepaald door Gebruiker indien er door de Contractspartij geen nadere aanwijzingen zijn gegeven. Het in- en uitladen en verzending van de in de overeenkomst begrepen goederen, geschieden voor rekening en risico van de Contractspartij, inclusief schuld en/of nalatigheid van de transporteur, tenzij er sprake is van consumentenkoop als bedoeld in artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de transporteur niet door de Contractspartij is aangewezen.

 5. Gebruiker is gerechtigd om te presteren in gedeelten (deelleveranties/ deelprestaties), welke zij afzonderlijk kan factureren.

 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen. Gebruiker spant zich in om de levering binnen de afgesproken termijn uit te voeren. Voor schade, welke dan ook, ten gevolge van overschrijding van deze termijn, is Gebruiker niet aansprakelijk jegens de Contractspartij.

 7. Indien een vaste levertijd is overeengekomen, kan deze levertijd onder de volgende omstandigheden worden verlengd:

 1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan Gebruiker bekend waren toen zij de levertijd vaststelde. De Gebruiker kan de levertijd dan verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;

 2. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Gebruiker. De levertijd wordt verengd met de duur van de opschorting;

 3. Als er sprake is van onwerkbaar weer. De levertijd wordt verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

 1. De Contractspartij dient alle kosten te vergoeden die Gebruiker maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd zoals vermeld in het voorgaande artikellid, tenzij er sprake is van consumentenkoop als bedoeld in artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de vertraging wordt veroorzaakt door een situatie als omschreven in het voorgaande artikellid onder a. en/ of c.

 2. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de Contractspartij niet zijn afgenomen, houdt Gebruiker de goederen als een goed bewaarder onder zich. Het risico van de goederen gaat dan over op de Contractspartij en de Contractspartij dient de kosten voor bewaring van de goederen door de Gebruiker te vergoeden.

Artikel 3 Klachtplicht

 1. Op de Contractspartij rust de verplichting om de geleverde goederen en de bijbehorende verpakking onverwijld bij (af)levering te controleren op eventuele tekorten en/of zichtbare gebreken. Deze controle dient tevens uitgevoerd te worden na mededeling van Gebruiker aan de Contractspartij dat de geleverde goederen en de bijbehorende verpakkingen ter beschikking staan van de Contractspartij.

 2. De Contractspartij heeft de verplichting om binnen zeven dagen na levering aan Gebruiker een mededeling te doen van die gebreken die bij levering zonder nadere onderzoek door haar zijn geconstateerd. Dit geldt ook voor de gebreken die de Contractspartij zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren. Wanneer er zich later gebreken openbaren die de Contractspartij in redelijkheid niet had kunnen of moeten constateren, dient de Contractspartij daarvan mededeling aan Gebruiker te doen binnen zeven dagen na ontdekking. Wanneer gebreken zich na het verstrijken van een jaar na (af)levering openbaren, is Gebruiker niet meer verplicht klachten van de contractspartij in behandeling te nemen.

 3. Indien over de hoedanigheid van de goederen niets uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring.

 4. Klachten omtrent facturen worden schriftelijk ingediend binnen een termijn van zeven dagen na de factuurdatum.

 5. Indien er sprake is van consumentenkoop als bedoeld in artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geldt in afwijking van de voorgaande artikelleden dat de Contractspartij mededelingen omtrent gebreken aan geleverde goederen of klachten omtrent de factuur moet indienen bij de Gebruiker binnen bekwame tijd nadat de Contractspartij dit ontdekt of redelijkerwijs behoorde te ontdekken. Hierbij geldt dat mededelingen van de Contractspartij binnen twee maanden na ontdekking tijdig zijn gedaan.

 6. Indien een bovengenoemde termijn is verstreken dan wordt de Contractspartij geacht de geleverde goederen en tevens de factuur te hebben geaccepteerd. Vanaf dat moment is de Gebruiker niet meer verplicht klachten omtrent geleverde goederen en ter zake de factuur in behandeling te nemen en is Gebruiker niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen.

 1. Als Gebruiker een klacht gegrond acht, dan is zij enkel verplicht de overeengekomen prestatie te leveren, tenzij er sprake is van consumentenkoop als bedoeld in artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 2. Het retourneren van goederen die reeds zijn geleverd is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker onder voorwaarden die bepaald zijn door Gebruiker, tenzij er sprake is van consumentenkoop als bedoeld in artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Paragraaf 3 Verhuur van goederen

Artikel 1 Toepasselijkheid

De bepalingen in deze paragraaf zijn uitsluitend van toepassing op de tussen partijen gesloten overeenkomst voor zover de Gebruiker aan de Contractspartij een prestatie dient te leveren bestaande uit de verhuur van roerende goederen. Indien een bepaling in deze paragraaf onverenigbaar is met een bepaling in een andere paragraaf, dient de bepaling in deze paragraaf met uitsluiting van de onverenigbare bepaling in een andere paragraaf toegepast te worden.

Artikel 2 Levering en aanvang huurtermijn

 1. Het verhuurde goed is voor risico van de Contractspartij vanaf het moment van ter beschikkingstelling aan de Contractspartij tot het moment van retournering van het verhuurde goed aan de Gebruiker.

 2. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, geschiedt de terbeschikkingstelling van goederen af het magazijn of de bedrijfsruimte van Gebruiker.

 3. Gebruiker is gerechtigd om te presteren in gedeelten (deelleveranties/ deelprestaties), welke zij afzonderlijk kan factureren.

 4. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen. Gebruiker spant zich in om de levering binnen de afgesproken termijn uit te voeren. Voor schade, welke dan ook, ten gevolge van overschrijding van deze termijn, is Gebruiker niet aansprakelijk jegens de Contractspartij.

 5. Indien een vaste levertijd van de verhuurde goederen is overeengekomen, kan deze levertijd onder de volgende omstandigheden worden verlengd:

  1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan Gebruiker bekend waren toen zij de

   levertijd vaststelden. De Gebruiker kan de levertijd dan verlengen met de tijd die zij

   nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;

  2. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Gebruiker. De levertijd wordt

   verlengd met de duur van de opschorting;

  3. Als er sprake is van onwerkbaar weer. De levertijd wordt verlengd met de daardoor

   ontstane vertraging.

 6. De Contractspartij dient alle kosten te vergoeden die Gebruiker maakt als gevolg van een

  vertraging in de levertijd zoals vermeld in het voorgaande artikellid, tenzij er sprake is van consumentenkoop als bedoeld in artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de vertraging wordt veroorzaakt door een situatie als omschreven in het voorgaande artikellid onder a. en/ of c.

 7. De overeengekomen huurtermijn vangt aan na de terbeschikkingstelling van het verhuurde goed en eindigt op de laatste dag van de vooraf overeengekomen verhuurperiode om 17.00 uur of, indien vooraf geen vaste verhuurperiode is overeengekomen, op de dag van het retourneren van het verhuurde goed om 17.00 uur.

8. Uiterlijk op de laatste dag van de verhuurperiode vóór 17.00 uur is de Contractspartij gehouden het verhuurde goed aan de Gebruiker te retourneren op het vestigingsadres van Gebruiker , tenzij tussen partijen anders overeengekomen.

Artikel 3 Klachtplicht en verantwoordelijkheid voor schade en verlies

 1. Op de Contractspartij rust de verplichting om de terbeschikkinggestelde goederen onverwijld bij (af)levering te controleren op eventuele tekorten en/of zichtbare gebreken.

 2. De Contractspartij heeft de verplichting om binnen 24 uren na terbeschikkingstelling van de goederen aan Gebruiker een mededeling te doen van die gebreken die bij levering zonder nadere onderzoek door haar zijn geconstateerd. Dit geldt ook voor de gebreken die de Contractspartij zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren. Wanneer er zich later gebreken openbaren die de Contractspartij in redelijkheid niet had kunnen of moeten constateren, dient de Contractspartij daarvan mededeling aan Gebruiker te doen binnen 24 uren na ontdekking. Indien voornoemde termijn van 24 uren is verstreken dan wordt de Contractspartij geacht de geleverde goederen vrij van gebreken te hebben ontvangen en geaccepteerd. Vanaf dat moment is de Gebruiker niet meer verplicht klachten omtrent terbeschikkinggestelde goederen in behandeling te nemen en is de Contractspartij aansprakelijk voor gebreken aan de terbeschikkinggestelde goederen die ten tijde van retournering van de goederen aanwezig zijn..

 3. Indien over de hoedanigheid van de terbeschikkinggestelde goederen niets uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring.

 4. Klachten omtrent facturen worden schriftelijk ingediend binnen een termijn van zeven dagen na de factuurdatum. .Indien voornoemde termijn van zeven dagen is verstreken dan wordt de Contractspartij geacht de factuur te hebben geaccepteerd. Vanaf dat moment is de Gebruiker niet meer verplicht klachten omtrent de factuur in behandeling te nemen en is de Contractspartij onverkort gehouden tot betaling van de factuur over te gaan.

 5. Als Gebruiker een klacht gegrond acht, dan is zij enkel verplicht de overeengekomen prestatie te leveren, tenzij er sprake is van consumentenkoop als bedoeld in artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 6. De Contractspartij is jegens de Gebruiker aansprakelijk, ongeacht of de Contractspartij ter zake daarvan wel of geen schuld heeft, voor schade aan de terbeschikkinggestelde goederen die ontstaat gedurende de huurperiode, waaronder schade wegens verlies door diefstal en/of vermissing en/of anderszins en waaronder eveneens de kosten van expertise van het vaststellen van deze schade, waarbij tussen partijen uitdrukkelijk als vaststaand feit geldt dat de Contractspartij het terbeschikkinggestelde goed vrij van enig gebrek heeft ontvangen, tenzij de Contractspartij tijdig klaagt conform het voornoemde artikellid binnen 24 uren na terbeschikkingstelling van het verhuurde goed. .

 7. In geval van verlies van het terbeschikkinggestelde goed gedurende de verhuurperiode door diefstal en/of vermissing en/of anderszins is de Contractspartij gehouden dit uiterlijk binnen 24 uren na constatering van het verlies aan de Gebruiker te melden. In geval van verlies van het terbeschikkinggestelde goed is de Contractspartij gehouden hiervan uiterlijk binnen 24 na constatering van het verlies aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau, waarover de Contractspartij de Gebruiker onverwijld dient de informeren en bewijs van de aangifte dient te tonen.

Artikel 4 Annulering

Indien de Contractspartij de verhuurde goederen niet in ontvangst neemt, dan wel voorafgaand aan dat moment aangeeft de overeenkomst te annuleren, is de Contractspartij desondanks gehouden de volledige prijs over de overeengekomen verhuurperiode, met een minimum van één dag indien geen vaste verhuurperiode is overeengekomen, aan de Gebruiker te voldoen.

Artikel 5 Betaling borg

 1. Indien tussen partijen is overeengekomen dat voorafgaand aan terbeschikkingstelling van de goederen door de Contractspartij aan de Gebruiker een borgbedrag betaald dient te worden, worden de goederen pas door de Gebruiker aan de Contractspartij ter beschikking gesteld nadat betaling van het borgbedrag volledig heeft plaatsgevonden. Totdat betaling van het borgbedrag heeft plaatsgevonden, is de Gebruiker gerechtigd de terbeschikkingstelling van de goederen op te schorten of de overeenkomst tussen partijen zonder voorafgaande mededeling te ontbinden.

 2. Gedurende de periode dat de Contractspartij het borgbedrag niet tijdig en/of volledig betaalt en de Gebruiker de terbeschikkingstelling van de goederen opschort, vangt desondanks de huurtermijn aan en is de Contractspartij wel gehouden de huurprijs aan de Gebruiker te voldoen gedurende de periode waarin de Gebruiker de terbeschikkingstelling van de goederen opschort.

 3. Indien de Contractspartij het borgbedrag niet tijdig en/of volledig betaalt en de Gebruiker de overeenkomst tussen partijen, direct of na voorafgaande opschorting, ontbindt, is de Contractspartij desondanks gehouden de volledige prijs over de overeengekomen of, indien geen vaste verhuurperiode is overeengekomen, over de reeds verstreken of nog niet aangevangen verhuurperiode, met een minimum van één dag, aan de Gebruiker te voldoen.

Paragraaf 4 Aanneming van werk

Artikel 1 Toepasselijkheid

De bepalingen in deze paragraaf zijn uitsluitend van toepassing op de tussen partijen gesloten overeenkomst voor zover de Gebruiker aan de Contractspartij een prestatie dient te leveren bestaande uit aanneming van werk. Indien een bepaling in deze paragraaf onverenigbaar is met een bepaling in een andere paragraaf, dient de bepaling in deze paragraaf met uitsluiting van de onverenigbare bepaling in een andere paragraaf toegepast te worden.

Artikel 2 Uitvoering van het werk

 1. Gebruiker is gerechtigd om het werk uit te voeren in gedeelten, welke zij afzonderlijk kan factureren.

 2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van het uitgevoerde werk niets uitdrukkelijk is overeengekomen, zullen geringe afwijkingen, zoals in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring zijn.

 3. Opgave van de uitvoerperiode geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen. Gebruiker spant zich in om het werk binnen de afgesproken termijn uit te voeren. Voor schade ten gevolge van overschrijding van deze termijn, is Gebruiker niet aansprakelijk.

 4. Onder de volgende omstandigheden kan de uitvoeringsperiode worden verlengd:

a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan Gebruiker bekend waren toen zij de uitvoeringsperiode vaststelden. Gebruiker kan de uitvoeringsperiode verlengen met de tijd

die zij nodig heeft om het werk onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Gebruiker kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.

 1. Als er sprake is van meerwerk. De uitvoeringsperiode wordt verlengd met de tijd die Gebruiker nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Gebruiker kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.

 2. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Gebruiker. De uitvoeringsperiode wordt verlengd met de duur van de opschorting. Als de voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Gebruiker kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.

 3. Als er sprake is van onwerkbaar weer. De uitvoeringsperiode wordt verlengd met de daardoor ontstane vertraging. Als de voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Gebruiker kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.

 4. Als er sprake is van een andere voor rekening van de Contractspartij komende omstandigheid. De uitvoeringsperiode wordt verlengd met de daardoor ontstane vertraging. Als de voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Gebruiker kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat

 1. De Contractspartij is gehouden alle kosten te voldoen die Gebruiker maakt als gevolg van een vertraging in de uitvoeringsperiode zoals vermeld in het voorgaande artikellid.

 2. De uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Gebruiker, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van het werk is voldaan.

 3. De Contractspartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. De Contractspartij is gehouden om een afschrift van bovengenoemde bescheiden op eerste verzoek van Gebruiker te verstrekken.

 4. Indien het werk op locatie van de Contractspartij wordt uitgevoerd, dient de Contractspartij ervoor te zorgen dat Gebruiker haar werkzaamheden onbelemmerd kan verrichten op het tijdstip dat is overeengekomen. Daarnaast ziet de Contractspartij erop toe dat Gebruiker bij de uitvoering van haar werkzaamheden de daarvoor benodigde voorzieningen voorhanden heeft, zoals onder andere:

  1. gas, water en elektriciteit;

  2. verwarming;

  3. afsluitbare droge opslagruimte;

  4. sanitaire voorzieningen;

  5. op grond van de Arbowet en –regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

 5. Indien de voor de uitvoering van het werk vereiste materialen door de Contractspartij en/of derde(n) worden aangeleverd, is de Contractpartij er verantwoordelijk voor en dient de Contractspartij ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden op kosten van de Contractspartij worden verrichten om ervoor te zorgen dat de materialen worden vervoerd naar de plek waarop de materialen door de Gebruiker worden verwerkt en op zodanige wijze dat de Gebruiker dergelijke materialen voor de uitvoering van het werk zonder aanvullende werkzaamheden kan gebruiken. Indien de Gebruiker aanvullende werkzaamheden dient te verrichten om dergelijke materialen naar de plek te vervoeren waar de materialen worden

verwerkt en om dergelijke materialen voor de uitvoering van het werk te kunnen gebruiken, is de Contractspartij, zonder dat voorafgaand overleg of overeenstemming tussen partijen is vereist, aan de Gebruiker een vergoeding verschuldigd voor deze aanvullende werkzaamheden. De berekening van deze vergoeding geschiedt op basis van factoren die prijsbepalend waren op het moment van de verrichting van de aanvullende werkzaamheden.

Artikel 3 Meer- en minderwerk

 1. De Gebruiker heeft recht op een vergoeding voor door haar verricht meerwerk. Meer- en minderwerk worden verrekend.

 2. Er is tenminste sprake van meer – of minderwerk ten gevolge van wijzigingen in het werk indien:

a. het ontwerp, de specificatie of het bestek worden gewijzigd;
b. de informatie die versterkt is door Contractspartij niet overeenstemt met de werkelijke

situatie;
c. hoeveelheden die zijn geschat meer dan 10% van deze schatting afwijken.

 1. De berekening van meerwerk geschiedt op basis van factoren die prijsbepalend waren op het moment van de verrichting van het meerwerk. Bij minderwerk vindt er verrekening plaats op basis van factoren die prijsbepalend waren op het moment van het aangaan van de overeenkomst.

 2. De Contractspartij is verplicht de prijs van het meerwerk te voldoen op een moment van keuze van Gebruiker, met als mogelijkheden:

  1. tegelijk met de betaling van de hoofdsom;

  2. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn;

  3. als het meerwerk zich voordoet.

 3. Overtreft de som van het minderwerk dat van het meerwerk, dan is Gebruiker gerechtigd om

  10% van het betreffende verschil bij de eindafrekening in rekening te brengen bij de Contractspartij. Dit artikel is niet van toepassing indien het minderwerk een gevolg is van een verzoek van Gebruiker.

Artikel 4 Oplevering van het werk

 1. Het uitgevoerde werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

  1. als de Contractspartij het uitgevoerde werk heeft goedgekeurd;

  2. als het uitgevoerde werk/ de bewerkte zaak door de Contractspartij in gebruik is

   genomen. Neemt de Contractspartij een deel van het uitgevoerde werk/ de bewerkte

   zaken in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

  3. als Gebruiker schriftelijk aan de Contractspartij heeft meegedeeld dat het uitgevoerde werk is voltooid en de Contractspartij niet binnen 14 dagen na de mededeling

   schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het uitgevoerde werk wel of niet is goedgekeurd;

  4. als de Contractspartij het uitgevoerde werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die aan ingebruikname van het uitgevoerde werk/ de bewerkte zaak

   niet in de weg staan.

 2. Keurt de Contractspartij het uitgevoerde werk niet goed dan is zij verplicht dit binnen 14 dagen

  na de mededeling van Gebruiker, ingevolge het voorgaande artikellid onder c., onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Gebruiker, bij gebreke waarvan de rechten van de Contractspartij ter zake komen te vervallen. De Contractspartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen het uitgevoerde werk alsnog op te leveren.

 1. Wanneer de Contractspartij het deugdelijk uitgevoerde werk niet goedkeurt, houdt Gebruiker het werk/ de bewerkte zaak onder zich, voor rekening en risico van de Contractspartij.

 2. Vanaf het moment van oplevering is het uitgevoerde werk voor risico van de Contractspartij.

Artikel 5 Klachtplicht

 1. Op de Contractspartij rust de verplichting om het uitgevoerde werk onverwijld bij oplevering te controleren op eventuele tekorten en/of gebreken.

 2. De Contractspartij heeft de verplichting om binnen zeven dagen na oplevering aan Gebruiker een mededeling te doen van die tekorten en/of gebreken die bij oplevering zonder nadere onderzoek door haar zijn geconstateerd. Dit geldt ook voor de tekorten en/of gebreken die de Contractspartij zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren. Wanneer er zich later tekorten en/of gebreken openbaren die de Contractspartij in redelijkheid niet eerder had kunnen of moeten constateren, dient de Contractspartij daarvan mededeling aan Gebruiker te doen binnen zeven dagen na ontdekking. Wanneer tekorten en/of gebreken zich pas na het verstrijken van een jaar na oplevering openbaren, is Gebruiker in ieder geval niet meer gehouden klachten van de Contractspartij in behandeling te nemen.

 3. Na oplevering van het uitgevoerde werk is Gebruiker niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen, behoudens hetgeen in voornoemde leden is bepaald en eventuele toepasselijke garanties.

 4. Klachten omtrent facturen worden schriftelijk ingediend binnen een termijn van zeven dagen na de factuurdatum.

 5. Indien één van de bovengenoemde termijnen is verstreken dan wordt de Contractspartij geacht het uitgevoerde werk en tevens de factuur te hebben geaccepteerd. Vanaf dat moment is de Gebruiker niet langer verplicht om klachten te behandelen.

 6. Als Gebruiker een klacht over het uitgevoerde werk gegrond acht, dan is zij enkel verplicht de overeengekomen prestatie te leveren.

Paragraaf 5 Algemene bepalingen

Artikel 1 Garantie

 1. Een garantie voor de deugdelijke uitvoering van de afgesproken prestatie verleent de Gebruiker slechts schriftelijk in de overeenkomst tussen Gebruiker en de Contractspartij.

 2. De Contractspartij kan alleen een beroep op de overeengekomen garantie doen wanneer zij aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst jegens Gebruiker heeft voldaan.

Artikel 2 Aanspraken Contractspartij

 1. Indien er sprake is van een ondeugdelijke nakoming van de overeengekomen prestatie dan zal Gebruiker jegens de Contractspartij die niet handelt als Consument de keuze hebben of zij de prestatie alsnog deugdelijke uitvoert of er een creditering van een evenredig deel van de factuur plaatsvindt. Besluit de Gebruiker om de prestatie alsnog deugdelijk uit te voeren, dan is zij vrij in het kiezen van de wijze en het tijdstip van de uitvoering.

 2. Van een ondeugdelijke nakoming van de overeengekomen prestatie is slechts sprake in geval van een ernstige tekortkoming en wanneer het gebrek daarnaast meebrengt dat de geleverde prestatie niet langer geschikt is voor het bij het sluiten van de overeenkomst door de Contractspartij beoogde en voor de Gebruiker kenbare doel, tenzij er sprake is van consumentenkoop als bedoeld in artikel 6 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. De Gebruiker sluit iedere aansprakelijkheid wegens wanprestatie, onrechtmatig handelen en/of enige andere grondslag die verband houdt met de overeenkomst tussen partijen jegens de Contractspartij die niet handelt als Consument uit, tenzij de aansprakelijkheid dwingend uit de wet voortvloeit.

 2. Indien de Gebruiker, ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid in het eerste artikellid, wel jegens de Contractspartij die niet handelt als Consument aansprakelijk is, komt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Gebruiker of haar met leiding belaste ondergeschikten, niet voor vergoeding in aanmerking gevolgschade – waarbij onder gevolgschade onder meer wordt verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten– en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Gebruiker. Aansprakelijkheid van de Gebruiker op grond van dit lid is beperkt tot het bedrag dat voor dergelijke schade wordt gedekt door een gebruikelijke verzekering binnen de branche waarin de Gebruiker actief is vermeerderd met het eigen risico van Gebruiker en tot het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval uitbetaalt.. Indien op basis van een verzekering geen dekking wordt verleend, is de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot de omvang van hetgeen de Contractspartij de Gebruiker op grond van de overeenkomst verschuldigd is, met een maximum van het bedrag gelijk aan één termijnfactuur indien de prestatie van Gebruiker voortvloeit uit een overeenkomst gesloten voor langere duur..

 3. Wanneer Gebruiker aansprakelijk wordt gesteld door derden te zake een in de voorgaande artikelleden genoemd incident, dan vrijwaart de Contractspartij die niet handelt als Consument Gebruiker voor dat deel van de schade, waarvoor de Gebruiker op grond van de wettelijke regels aansprakelijk wordt gesteld.

 4. Wanneer de Gebruiker jegens de Contractspartij, die handelt als Consument, aansprakelijk is voor diens schade wegens wanprestatie, onrechtmatig handelen en/of enige andere grondslag die verband houdt met de overeenkomst tussen partijen en de Gebruiker ter dekking van aansprakelijkheid voor dergelijke schade een binnen diens branche gebruikelijke verzekering heeft afgesloten, is de Gebruiker jegens de Contractspartij die handelt als Consument niet aansprakelijk voor de schade die het bedrag te boven gaat waarvoor de Gebruiker zich kan verzekeren op basis van voornoemde verzekering vermeerderd met het eigen risico van Gebruiker. De Gebruiker is niet aansprakelijk jegens de Contractspartij die handelt als Consument voor diens schade die gedekt wordt door een verzekering die de Contractpartij heeft afgesloten of waarvan het gebruikelijk is dat een Consument een dergelijke verzekering afsluit.

 5. In aanvulling op het voorgaande is Gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door onjuiste informatie verstrekt door de Contractspartij, noch voor schade als gevolg van een handeling van de Contractspartij zelf, noch voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door enige andere van buiten komende oorzaak die geen direct gevolg is van enige handeling van Gebruiker.

 6. Aanspraken van de Contractspartij ter zake van schade of anderszins verjaren/ vervallen één jaar nadat de schade bekend is geworden bij de Contractspartij, althans bekend had moeten zijn bij de Contractspartij.

Artikel 4 Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is Gebruiker niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen jegens de Contractspartij.

 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘overmacht’ verstaan: elke onvoorzienbare omstandigheid die los staat van de wil van partijen en daarvan onafhankelijk is op grond waarvan nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden geëist. Onder het begrip overmacht valt in ieder geval het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door de Gebruiker en/of leveranciers en/of onderaannemers van Gebruiker en/of door Gebruiker ingeschakelde transporteurs en/of andere hulppersonen door omstandigheden als:

  1. weer;

  2. aardbevingen;

  3. brand;

  4. stroomstoring;

  5. verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen;

  6. wegblokkades;

  7. alle soorten werkstakingen of andere vergelijkbare werkonderbrekingen;

  8. gedwongen of vrijwillige (handels)beperkende (overheids)maatregelen als gevolg van

   epidemie/ pandemie;

  9. import- of handelsbeperkingen.

3. Is
overeengekomen te leveren of een deel te presteren van hetgeen is overeengekomen.

er sprake van een overmacht situatie dan is Gebruiker bevoegd om een deel van hetgeen is

 1. Gebruiker heeft een bevoegdheid tot opschorting indien hij meent dat de overmacht situatie van tijdelijke aard is. Gebruiker mag de uitvoering van de overeenkomst in een dergelijk geval opschorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid voorbij is.

 2. Indien er sprake is van blijvende of tijdelijke overmacht, dan kan Gebruiker buitengerechtelijk de overeenkomst ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

 3. Ingeval van een blijvende of tijdelijke overmacht heeft de Contractspartij die niet handelt als Consument de mogelijkheid om gezamenlijk in overleg met de Gebruiker een regeling te treffen over ontbinding van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

 4. Gebruiker heeft het recht tot vordering van betaling voor de prestaties die bij de uitvoering van de overeenkomst reeds zijn verricht voor het ontstaan van de overmacht veroorzakende omstandigheid en voordat van deze situatie is gebleken.

 5. Bevindt een der partijen zich in een overmachtsituatie of voorziet zij dat zij zich er spoedig in zal bevinden, dan dient zij de andere partij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

 6. Een boetebeding in de overeenkomst verliest zijn werking door overmacht.

 7. Er bestaat geen schadevergoedingsplicht ten aanzien van te lijden of geleden schade ingevolge ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn

  naar aanleiding van een overmacht situatie.

Artikel 5 Offerte

 1. Een door de Gebruiker uitgebrachte offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte door de Gebruiker anders wordt aangegeven of de offerte eerder door de Gebruiker wordt herroepen.

 2. Bij het afgeven van een nieuwe offerte komt een eerder uitgebrachte offerte te vervallen.

 3. De Contractspartij kan de Gebruiker niet houden aan de afgegeven offerte indien de offerte, of

  een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6 Ontbinding en opschorting

 1. Gebruiker is bevoegd om de overeenkomst met de Contractspartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk en/of mondeling te ontbinden en/of de verplichtingen jegens de Contractspartij op te schorten en/of enig bedrag dat is verschuldigd door de Contractpartij op grond van een door Gebruiker geleverde prestatie terstond in zijn geheel op te eisen onder de hierna te noemen omstandigheden:

  1. Indien de Contractspartij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst met Gebruiker – wanprestatie-;

  2. Indien de Contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd of wordt ontbonden;

  3. Indien de Contractspartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

  4. Indien de Contractspartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de

   daarvoor gestelde termijn te voldoen,

  5. Indien de Contractspartij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een

   onderdeel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf of een onderdeel daarvan in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot overdracht van de zeggenschap binnen haar onderneming of een onderdeel daarvan op andere wijze aan een derde, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf.

 2. Wanneer de Contractspartij de overeenkomst, indien deze is overeengekomen voor een bepaalde duur, wenst te beëindigen zonder dat de Gebruiker tekortschiet in de nakoming, is beëindiging van de overeenkomst slechts mogelijk met wederzijds goedvinden.

 3. Wanneer de Gebruiker een op haar rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, kan de Contractspartij de overeenkomst slechts ontbinden of enige verplichting opschorten nadat de Contractspartij de Gebruiker schriftelijk in gebreke stelt en daarbij aan de Gebruiker een redelijke termijn stelt om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. De Contractspartij kan de overeenkomst slechts ontbinden of enige verplichting opschorten in het geval dat sprake is van een ernstige tekortkoming, tenzij de Contractspartij handelt als Consument.

 4. Indien Gebruiker op het moment van ontbinding al werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, heeft de Gebruiker de bevoegdheid om te verlangen dat ten gevolge van de ontbinding geen ongedaanmaking plaatsvindt ter zake (een deel van) de door de Gebruiker deugdelijk uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen van de Contractspartij. De met de uitgevoerde werkzaamheden samenhangende betalingsverplichtingen van de Contractspartij worden door ontbinding zo nodig direct opeisbaar.

Artikel 7 Betaling

1. De wijze van en het tijdstip van betaling van hetgeen de Contractspartij aan Gebruiker verschuldigd is, wordt bepaald door Gebruiker. Indien Gebruiker niet bepaalt dat betaling voorafgaand aan, ten tijde van of na levering van de prestatie in de bedrijfsruimte van Gebruiker plaatsvindt, dient de Contractspartij te betalen middels storting of overmaking op een door Gebruiker aangewezen bankrekening binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor het bedrag waarvoor geen vooruitbetaling is gevraagd.

 1. De Contractspartij die niet handelt als een Consument heeft niet het recht tot verrekening van haar vorderingen op en/of tot opschorting van haar verplichtingen jegens Gebruiker. Hierop geldt een uitzondering indien er sprake is van een faillissement van Gebruiker of als de wettelijke schuldsanering op Gebruiker van toepassing is verklaard.

 2. Al wat de Contractspartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is aan Gebruiker, is onmiddellijk opeisbaar indien:

  1. een betalingstermijn is overschreden;

  2. het faillissement of de surseance van betaling van de Contractspartij is aangevraagd;

  3. beslag op zaken of vorderingen van de Contractspartij wordt gelegd;

  4. de Contractspartij (rechtspersoon of personenvennootschap) wordt ontbonden of

   geliquideerd;

  5. de Contractspartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de

   wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

  Dit geldt ongeacht of Gebruiker de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd.

 3. De betalingen verricht door de Contractspartij strekken primair tot voldoening van eventuele rente en invorderingskosten die door Gebruiker zijn gemaakt en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen .

 4. Gebruiker is bevoegd haar schulden aan de Contractspartij te verrekenen met vorderingen van Gebruiker en van de aan Gebruiker gelieerde ondernemingen op de Contractspartij. Daarnaast is Gebruiker bevoegd haar vorderingen op de Contractspartij te verrekenen met schulden van aan de Gebruiker gelieerde ondernemingen aan de Contractspartij. Verder is Gebruiker bevoegd haar schulden aan de Contractspartij te verrekenen met vorderingen op aan de Contractspartij gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen, zoals genoemde in dit artikellid, worden verstaan de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW. Voor zover vereist schept dit artikellid overeenkomstig artikel 6:253 BW een recht ten behoeve van aan de Gebruiker gelieerde ondernemingen.

Artikel 8 Zekerheden

 1. Gebruiker heeft op alle goederen van de Contractspartij die de Gebruiker, of een door de Gebruiker aangewezen derde, uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die zij op de Contractspartij heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht. De door de Gebruiker en de Contractspartij gesloten overeenkomst geldt als onderhandse akte als bedoeld in de Wet en als titel voor de verpanding.

 2. Alle door de Gebruiker aan de Contractspartij geleverde goederen en nog te leveren goederen blijven eigendom van Gebruiker tot het moment waarop alle vorderingen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, die Gebruiker op de Contractspartij heeft of zal verkrijgen op grond van alle overeenkomsten tussen partijen door de Contractspartij zijn voldaan, tevens omvattende rente, kosten en vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de gesloten overeenkomst.

 3. Ingeval van wanprestatie, surséance van betaling, faillissement, toelating tot Wettelijke Schuldsanering conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, opschorting van betaling, liquidatie van de Contractspartij, of overlijden wanneer de Contractspartij een natuurlijke persoon is, is Gebruiker gerechtigd het eigendomsvoorbehoud in te roepen. De Gebruiker behoudt zijn recht op vergoeding voor verlies of schade. Elke vordering dienaangaande van Gebruiker op de Contractspartij is direct en volledig opeisbaar.

 1. Na inroeping van het eigendomsvoorbehoud, heeft Gebruiker het recht om het geleverde goed terug te halen. De Contractspartij heeft de verplichting om hiertoe alle medewerking te verlenen.

 2. De geleverde goederen kunnen door de Contractspartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Artikel 9 Rente en kosten

 1. Heeft er geen betaling plaatsgevonden binnen de betalingstermijn die is overeengekomen tussen Gebruiker en de Contractspartij, dan is de Contractspartij direct rente verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar. Indien de Contractspartij handelt als Consument bedraagt de rente 6% per jaar. Indien de wettelijk rente – genoemd in artikel 6:119 en in artikel 6:119a BW voor handelsovereenkomsten - hoger is dan voornoemde percentages, dan geldt de wettelijke rente. Bij de renteberekening wordt de rente berekend per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt meegenomen in de berekening als zijnde een volle maand.

 2. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de Contractspartij die niet handelt als Consument aan Gebruiker alle buitengerechtelijke kosten, die 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, verschuldigd met een minimum van € 40,-. Door de Contractspartij die niet handelt als Consument zijn de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt. De Contractspartij die handelt als Consument is de buitengerechtelijke kosten, die berekend worden conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012(Staatsblad 2012, 141), verschuldigd zodra de Contractspartij vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen, waarbij de gevolgen van het uitblijven worden vermeld, waaronder de verschuldigdheid van de conform dit artikellid berekende buitengerechtelijk kosten.

 3. Indien Gebruiker in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, dienen alle kosten in verband met deze procedure te worden voldaan door de Contractspartij.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing op een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, evenmin als iedere andere

  internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 3. Van geschillen tussen partijen neemt de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de

  vestigingsplaats van Gebruiker exclusief kennis, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Gebruiker kan van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels toepassen. De Contractspartij die handelt als Consument heeft gedurende een maand nadat de Gebruiker schriftelijk een beroep doet op dit artikellid de gelegenheid te kiezen voor beslechting door de rechter die volgens de wet bevoegd is.